Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podmienky používania služby online predaja produktov dostupnej vo webovom obchode www.erotikamarket.sk (ďalej len: Webshop) registrovanými užívateľmi (ďalej len Zákazník).

 

Internetový obchod je dostupný na internete pod URL www.erotikamarket.hu. Aktuálna verzia Všeobecných obchodných podmienok je dostupná na https://www.erotikamarket.sk/shop_help.php?tab=terms alebo si ju môžete stiahnuť cez ikonu .pdf vyššie (vpravo hore).

 

Zmluva nepodlieha kódexu správania. Prezeraním Internetového obchodu, registráciou alebo nákupom (ktorýmkoľvek tu uvedeným) dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzavretiu zmluvy v súlade s týmito VOP. Zákazník ako užívateľ Internetového obchodu je povinný akceptovať obchodné podmienky týchto VOP. Ak Zákazník neprijme niektoré z ustanovení VOP, nesmie používať stránku ani nakupovať v Internetovom obchode.

 

Nakladanie s osobnými údajmi Zákazníka je v súlade Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné priamo z hlavnej stránky alebo cez nasledujúci odkaz https://www.erotikamarket.sk/shop_help.php?tab=terms, ktorý obsahuje aj údaje poskytovateľa hostingu.

 

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, poskytujú informácie dostupné na Webovej stránke. Jazykom zmluvy je slovenčina. Prijaté objednávky sú systémom Predávajúceho automaticky ukladané v elektronickej podobe, do ktorej si Kupujúci môže neskôr pozrieť po prihlásení sa do svojho účtu.

Obsah:

1. Večierky a prevádzka Internetového obchodu
2. Registrácia
3. Priebeh nákupu, uzatvorenie kúpnej zmluvy
4. Doručenie, osobný odber
5. Záruka
6. Obmedzenie zodpovednosti
7. Autorské právo
8. Zásady ochrany osobných údajov
9. Vybavovanie reklamácií

Večierky a prevádzka Internetového obchodu

1.1. Vývojár a prevádzkovateľ tohto internetového obchodu (ďalej len: internetový obchod) a predajca produktov distribuovaných v tomto internetovom obchode:

Názov spoločnosti: Webshop Logisztika Kft.

Sídlo: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Sklad (miesto): 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Registrový súd: Registrový súd v Budapešti,

IČO: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-43

Daňové číslo EÚ: HU23121076

Číslo bankového účtu:

EUR: HU95116000060000000067139000
SWIFT:GIBAHUHB

ID správy údajov: 03327-0001

Registračné čísla správy údajov: NAIH-80612/2014. a NAIH-80611/2014.

E-mailový kontakt: sales@erotikamarket.eu
(ďalej len Prevádzkovateľ alebo Predávajúci)

Otázky týkajúce sa ochrany údajov: adatvedelem@webshoplog.hu


Údaje a kontaktné údaje poskytovateľa hostingu Prevádzkovateľa sú nasledovné:
Názov spoločnosti: UNAS Online Kft.
Kontakt: telefón: +36-99/200-200
e-mail: unas@unas.hu
sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Názov spoločnosti: Zerris Informatikai Kft.
Kontakt: telefón: +36 1 288 01 36
e-mail: support@zerris.hu
sídlo: 2094 Nagykovácsi, Fejér György utca 16/A.

1.2. Internetový obchod je dostupný na internete pod URL www.erotikamarket.sk. Verzia všeobecných obchodných podmienok, ktorú je možné kedykoľvek uložiť a uložiť, je verzia na stiahnutie. Zmluva nepodlieha kódexu správania.

1.3. Zmluva vytvorená akceptáciou vychádza z CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. zák. (ďalej len Ekertv.) sa považuje za písomnú zmluvu založenú na dohode zmluvných strán.

1.4. Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný dodržiavať ustanovenia týchto obchodných podmienok, sortiment predávaného tovaru, kúpnu cenu, lehoty a pod. môžete ho slobodne zmeniť. Zmena je účinná odo dňa jej zverejnenia vo Webshope. Každý zákazník, ktorý nesúhlasí so zmenami pravidiel, by mal prestať nakupovať. Zmeny sa netýkajú existujúcich zmlúv (potvrdených objednávok).

1.5. Obsah internetového obchodu je určený výhradne osobám starším ako 18 rokov! Osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú stránku navštevovať.

Registrácia

2.1. Okrem zmluvného vzťahu založeného prezeraním stránok je medzi kupujúcim – užívateľom a predávajúcim v prípade nákupu vo Internetovom obchode uzatvorená dodacia (kúpna) zmluva, ktorá sa riadi tak objednávkou, ako aj potvrdením a ustanoveniami týchto VOP.

2.2. Na základe týchto VOP sa uzatvára predajná zmluva, preto objednávky podané na tomto základe sa nepovažujú za spotrebiteľskú zmluvu.

2.3. Touto zmluvou predávajúci splnomocňuje kupujúceho na predaj zakúpených produktov v rámci maloobchodu za jej podmienok, za podmienok uvedených v tomto bode.

2.4. Údaje, informácie a prospekty poskytnuté predávajúcim je kupujúci povinný oznámiť svojim zákazníkom bez akýchkoľvek zmien počas predaja produktov.

2.5. Zákazník pri obchodovaní s výrobkami je povinný informovať Predávajúceho o sťažnostiach a sťažnostiach, ktoré prijal ako informáciu. Kupujúci však zodpovedá svojim zákazníkom za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z používania Produktov, s výnimkou prípadov uvedených v bode 5.

2.6. Registráciu vo Webshope ako predajcu (maloobchodníka) môže iniciovať iba právnická osoba alebo živnostník. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, kontrolovať legálne fungovanie Partnerov z verejných databáz, najmä či je ich daňové číslo skutočné a či nie sú v exekúcii, likvidácii, likvidácii alebo v konkurze.

2.7. Strana, ktorá iniciuje registráciu (ďalej len: Partner) je povinná uviesť svoj presný názov (názov firmy, celé meno v karte podnikateľa v prípade živnostníka) a právnu formu, údaje o firme (sídlo, IČO alebo IČO). ) vo forme, ktorú požaduje Prevádzkovateľ (v papierovej alebo elektronickej podobe). , daňové číslo, meno zákonného zástupcu, ak je odlišné: meno kontaktnej osoby, ako aj elektronické a prípadne telefonické kontaktné údaje a je potrebné pripojiť spoločnosť výpis nie starší ako 30 dní.

2.8. Po registrácii je Partner oprávnený zadávať objednávky.

2.9. Zmluvné strany akceptujú, že kúpna zmluva sa uzatvára v písomnej forme, zmluva sa uzatvára v maďarskom jazyku a riadi sa právom Maďarska bez ohľadu na miesto plnenia.

2.10. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu písomným oznámením druhej zmluvnej strane s 15-dňovou výpovednou lehotou.

2.11. Predávajúci môže vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak kupujúci

2.11.1. je v omeškaní viac ako 15 dní s akoukoľvek platobnou povinnosťou

2.11.2. nesplní povinnosť odloženej platby pomocou možnosti určenej VOP, 5. deň po uplynutí lehoty splatnosti,

2.11.3. zapája sa do správania alebo obchodných praktík, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami spravodlivej hospodárskej súťaže (napr. zákaz predaja pod cenu / predátorské ceny) alebo nie sú v súlade so všeobecne očakávanými obchodnými etickými štandardmi (nedostatočné informovanie spotrebiteľov, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam), alebo poškodzuje dobré meno predávajúceho alebo jeho produktov.

2.11.4. kopíruje maloobchodné alebo veľkoobchodné marketingové materiály predávajúceho bez predchádzajúceho písomného povolenia alebo pôsobí so vzhľadom, ktorý možno zameniť s maloobchodným alebo veľkoobchodným imidžom predávajúceho,

2.11.5. je proti nemu začaté exekučné konanie, nariadená likvidácia najmenej na prvom stupni alebo rozhodnuté o jeho likvidácii, 2.11.7. v prípade iného podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho, vrátane, nie však výlučne, porušovania iných autorských práv alebo ochranných známok alebo práv priemyselného vlastníctva alebo distribučných práv Predávajúceho alebo akéhokoľvek konania inak nedôstojného Predávajúceho.

2.12. Túto zmluvu môže kupujúci vypovedať s okamžitou účinnosťou, ak predávajúci

2.12.1. najmenej trikrát dodá výrobky, ktoré nie sú vhodné na zamýšľané použitie,

2.12.2. inak závažným spôsobom poruší zmluvu.

13. Pri okamžitom ukončení zmluvy Predávajúci bezodkladne zruší registráciu Kupujúceho vo Webshope a vymaže údaje uvedené vo Webshope, okrem údajov vyžadovaných zákonom. Zmluva 2.11. V prípade okamžitého zrušenia podľa bodu 1 tohto článku je Predávajúci oprávnený odmietnuť preregistráciu Kupujúceho alebo inej spoločnosti pôsobiacej s účasťou aspoň 50% alebo rovnakého konateľa, alebo kedykoľvek zrušiť a zrušiť objednávky, ktoré Predávajúci ešte nevybavil.

2.14. Okamžitým ukončením zmluvy zo strany Predávajúceho budú už rozpracované, ale ešte neuhradené objednávky Kupujúceho zrušené. Po odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho s okamžitou platnosťou je predávajúci povinný zrušiť čakajúce objednávky alebo ich splniť po zaplatení kúpnej ceny.

2.15. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný pri svojej maloobchodnej činnosti konať s ohľadom na dobré meno predávajúceho a preukazovať spotrebiteľom poctivé obchodné praktiky v súlade so zákonom a etickými pravidlami. Kupujúci je povinný prijímať a plniť objednávky a reklamácie spotrebiteľov v dobrej viere a spôsobom, ktorý je pre neho férový. V prípade otázky je Kupujúci povinný vyžiadať si stanovisko Predávajúceho.

2.16. DÔLEŽITÉ: Obsah a obrázky databázy produktov sú duševným vlastníctvom Webshop Logisztika Kft. Jeho používanie môžete kedykoľvek ukončiť a obmedziť a Kupujúci nie je po ukončení zmluvy oprávnený ho v žiadnej forme používať.

3. Priebeh nákupu, uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Podaním objednávky je medzi Partnerom a Prevádzkovateľom uzatvorená dodacia (kúpna) zmluva v prípade nákupu vo Webshope, ktorej právny vzťah sa riadi objednávkou aj potvrdením, ako aj ustanoveniami týchto VOP. . V prípade rozporu platia podmienky jednotlivej objednávky a potvrdenia, ak je rozpor výslovne uvedený, a použijú sa ustanovenia VOP s prihliadnutím na seba.

3.2. Obchodné podmienky kúpnej zmluvy prijíma partner odoslaním objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, keď Predávajúci potvrdí nákup e-mailom. V prípade, že e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky zákazník neobdrží do 48 hodín, je zákazník uvoľnený z ponuky, nie je povinný zakúpiť si objednaný produkt alebo využiť službu. Objednávky sa automaticky ukladajú elektronicky v Internetovom obchode, ktorý si zákazník môže neskôr pozrieť. Zmluvné strany sa dohodli, že takto uzavretá zmluva sa bude považovať za uzavretú v písomnej forme, zmluva bude uzatvorená v maďarskom jazyku a bude sa riadiť právnym poriadkom Maďarska. Uzavretá zmluva nebude evidovaná. Predávajúci na požiadanie zašle kópiu objednávky v elektronickej forme s vedomím čísla objednávky. Predávajúci zašle písomné potvrdenie zmluvy spolu s dodaním produktov v súlade so zákonom. Písomné potvrdenie sa môže objaviť aj na faktúre zaslanej za produkty.

3.3. Objednávky vo Webshope je možné zadávať iba elektronicky, prostredníctvom internetu v internetovom obchode na adrese www.erotikamarket.hu. Objednávky uskutočnené telefonicky, faxom, e-mailom alebo listom sú neplatné a nebudú zo strany Prevádzkovateľa realizované. Internetový obchod môže prijať a zrealizovať objednávku len vtedy, ak zákazník vyplní polia na registračnej a nákupnej stránke. Internetový obchod nezodpovedá za žiadne škody spôsobené tým, že tak neurobíte, ani za žiadne technické problémy, ktoré môžu vzniknúť počas procesu. Doručenie alebo iné dodatočné náklady vzniknuté v prípade nesprávneho alebo nedostatočne podrobného adresovania alebo iných údajov alebo informácií znáša objednávateľ.

3.4. Technické možnosti na opravu chýb pri zadávaní údajov:

Chyby pri zadávaní údajov je možné opraviť pred stlačením tlačidla „Zaznamenať objednávku“. Ak sa chcete vrátiť späť, použite tlačidlo „Späť“. Údaje a prihlasovacie heslo poskytnuté pri registrácii je možné kedykoľvek zmeniť po prihlásení v časti „Údaje o zákazníkovi“. Obsah „Košíka“ je možné kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo dokonca vymazať. V prípade zistenia chyby pri zadávaní údajov po odoslaní objednávky je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na e-mailovú adresu sales@erotikamarket.eu.

3.5. V prípade neúplných kontaktných údajov Predávajúci objednávku nesplní.

3.6. Prehliadaním Internetového obchodu môžete jednotlivé produkty pridať do virtuálneho košíka kliknutím na funkciu „košík“ na vlastnej stránke vybraných produktov na nákup. Minimálna suma objednávky je 12,5 € netto. Po výbere produktov je možné spustiť samotný proces objednávania kliknutím na tlačidlo "Platby" a následne odoslať samotnú objednávku vyplnením objednávkového formulára. Pred prvým nákupom vo Webshope je potrebné sa zaregistrovať a v prípade ďalších objednávok sa musíte prihlásiť do už vytvoreného registračného účtu. Registrácia uľahčuje neskoršie nákupy a využitie rôznych zliav.

3.7. Po veľkoobchodnom prihlásení sú ceny uvedené na stránke vo všetkých prípadoch bez DPH. Hrubé ceny zahŕňajú 27% daň z obratu. Produkty s cenou 0 € (nula) nie sú v tom čase dostupné. Objednávka takýchto produktov nie je platná, uvedenie ceny 0 € sa nekvalifikuje ako bezplatná ponuka. Suma, ktorú má zaplatiť kupujúci, pozostáva z celkovej kúpnej ceny všetkých objednaných produktov skladom, DPH a v prípade doručenia kuriérskou službou aj poplatku za doručenie. V Internetovom obchode sa môžu vyskytovať preklepy, ako je nesprávne označenie cien (najmä: chyba desatinnej čiarky, kúpna cena 1 € a pod.), Prevádzkovateľ nezodpovedá za zverejnené údaje, vyhradzuje si právo neprijať objednávku v v prípade zobrazenia nesprávnych údajov a uzavrieť zmluvu alebo v prípade uzavretia zmluvy od nej odstúpiť s vyhlásením oznámeným pred očakávaným plnením objednávky.

3.8. V prípade zahraničných partnerov Szekler bude fakturovaná čistá cena s prihliadnutím na to, že partner dodáva produkty mimo Maďarska podľa svojho vyhlásenia. Prijatie týchto VOP sa považuje za vyjadrenie Partnera s takýmto obsahom. Partner je v tomto prípade zodpovedný za skutočný vývoz tovaru z tuzemska, Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie. V prípade, že zahraničný partner nemieni vyviezť objednávku z tuzemska, je povinný túto skutočnosť zároveň s objednávkou oznámiť Prevádzkovateľovi, pričom na faktúre uvedie platnú DPH a vystaví faktúru na brutto sumu. Ak Prevádzkovateľovi zlyhaním Partnera vznikne škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške.

3.9. Ceny uvedené v E-shope (ponuka predávajúceho) platia do odvolania alebo zmeny. Obrázky produktov a informácie o akciách v Internetovom obchode slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočnosti. Z dôvodu rýchlych zmien zásob môžu byť niektoré produkty uvedené ako „skladom“, aj keď v skutočnosti na sklade nie sú. Internetový obchod za takéto chyby ani za vypísanie ceny produktov nezodpovedá, informuje o tom zákazníka po zistení chyby a má právo objednávku zrušiť.

3.10. Čiastku k úhrade je možné zobraziť v Internetovom obchode pri načítaní objednávky, alebo Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronické potvrdenie. Objednávku je možné stornovať alebo upraviť po elektronickom a telefonickom odoslaní objednávky, najneskôr do doručenia balíka, ktorý je predmetom objednávky, kuriérskej službe.

3.11. Obal

Internetový obchod vo všetkých prípadoch doručuje objednané produkty v DISKRÉTNE zabalenej zásielke, ktorá ani vzhľadom, ani označením odosielateľa neodkazuje na obsah zásielky. Údaje zákazníkov sú zo strany Webshopu dôverné, takže skutočnosť o objednávke ani údaje zákazníka nie sú poskytnuté žiadnej inej osobe alebo spoločnosti (okrem kuriérskych spoločností) okrem zákazníka. (podrobnosti nájdete v časti Správa údajov)

3.12. Dôležité vlastnosti produktu, rozmery

3.12.1. Veľkosti erotických odevov predávaných vo Webshope sa líšia od bežných v Maďarsku (zvyčajne väčších), preto je obzvlášť dôležité použiť tabuľku veľkostí, ktorá je k dispozícii na boku daného produktu. Internetový obchod vyzýva všetkých svojich zákazníkov, aby si vybrali presné veľkosti, pretože z hygienických dôvodov nie je možné zakúpené erotické oblečenie v prípade zvolenia zlej veľkosti vymeniť.

3.12.2. Sortiment predávaný na stránke: erotická bielizeň, intímna hygiena, sexuálne pomôcky, krémy, sexuálne spoločenské hry, kondómy, suveníry, drogéria atď. Každý produkt nájdený v internetovom obchode je odporúčaný len osobám starším ako 18 rokov! Všetky produkty (najmä krémy, lubrikanty, oleje, kapsuly) je nutné uchovávať mimo dosahu detí!

3.12.3. Farby jednotlivých produktov môžu byť zobrazené počítačom užívateľa odlišne od skutočnosti, preto Predávajúci nepreberá zodpovednosť za úplné zladenie farieb.

3.13. Vyhlásenie o prenose údajov: - V prípade zvolenia spôsobu platby cez Simple súhlasím s tým, že nasledovné osobné údaje uložené v jeho databáze používateľov budú prenesené spoločnosti OTP MOBIL Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) ako pre prevádzkovateľa údajov. Rozsah prenášaných údajov: užívateľské meno, priezvisko, meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa. Účelom prenosu údajov je poskytnúť používateľom asistenciu v oblasti služieb zákazníkom, potvrdenie transakcií a sledovanie podvodov na ochranu používateľov.

4. Doručenie, osobný odber

4.1. Objednané produkty doručí Predávajúci na adresu uvedenú Partnerom za asistencie kuriérskej služby a je možné si ich osobne vyzdvihnúť v sídle Predávajúceho v súlade s bodom 4.8. za podmienok stanovených v

4.2. V prípade doručenia kuriérskou službou je dodacia lehota pre produkty uvedené na sklade alebo skladom vo Webshope maximálne 10 pracovných dní, pre produkty ktoré nie sú skladom, termín individuálne dohodnutý. Ak Predávajúci dodal produkty kuriérskej službe preukázateľne včas, nezodpovedá za omeškanie dodania. Internetový obchod sa snaží dodržať dodaciu lehotu, ale nezodpovedá za to, ak nie je možné dodržať nadštandardnú dodaciu lehotu. V prípade akéhokoľvek omeškania sa Internetový obchod bude snažiť, nie je však povinný o tom zákazníka informovať.

4.3. Partner je povinný pri doručení skontrolovať neporušenosť balíka, počet produktov a podpísať účtenku. V prípade poškodeného obalu je potrebné závadu zaznamenať na mieste. Pri prevzatí sa odporúča skontrolovať neporušenosť produktu a v prípade nedostatku množstva alebo poškodenia produktu zaznamenať závadu alebo závady na mieste. Zákazník môže prevziať výrobok len v nepoškodenom obale na vlastné riziko. V prípade absencie protokolu sú možnosti kvantitatívnej námietky a uplatnenia záruky na poškodený výrobok obmedzené. Reklamáciu množstva alebo poškodenia je možné bez obáv akceptovať, ak sa zhotoví videozáznam otvárania balíka, z ktorého je zrejmé, že balík bol na začiatku záznamu neotvorený (zaznamenajú sa všetky strany balíka) a nahrávka zaznamenáva celý balík nerozrezaný.obsah.

4.4. Ak sa doručenie balíka počas doručovania nepodarí, dodávateľ na to upozorní a následne sa pokúsi balík doručiť znova maximálne dvakrát. Doručenie prebieha medzi 9:00 a 17:00 každý pracovný deň. Partner je povinný uviesť doručovaciu adresu, ak je dostupná vo vyššie uvedenom časovom intervale. Doručený balík je diskrétny, takže adresa môže byť aj pracovná! Po neúspešnom doručení Prevádzkovateľ vyhlási objednávku za neplatnú a zruší ju.

4.5. Dodacie a platobné podmienky sú dostupné na tomto odkaze: https://www.erotikamarket.sk/shop_contact.php?tab=shipping

4.6. Plnenie zo strany kupujúceho sa považuje za súladné so zmluvou, ak zaplatí kúpnu cenu. Plnenie zo strany Predávajúceho sa považuje za v súlade so zmluvou, ak sú dodané produkty odovzdané kuriérskej službe, alebo Kupujúcemu v prípade osobného prevzatia.

4.7. Predávajúci je povinný pri sprístupnení produktov odovzdať všetky doklady a dokumentáciu potrebné na použitie, najmä návod na obsluhu, ako aj doklady týkajúce sa uvedenia na trh a záruky.

4.8. Uvedomujúc si trestnú zodpovednosť zahraničného Kupujúceho s platným daňovým číslom EU, vyhlasuje, že všetky produkty objednané u Webshop Logisztika Kft budú uvedené na trh mimo územia Maďarska, v inom členskom štáte Európskej únie. Kupujúci je povinný v súvislosti s týmto Webshopom Logisztika Kft. splniť povinnosť priznať a zaplatiť príslušnú daň z obratu v krajine určenia.

5. Záruka

5.1. Predávajúci preberá na ním predávaný tovar inú záručnú dobu v závislosti od druhu tovaru v súlade s platnou legislatívou.

5.2. Záručná zodpovednosť predávajúceho sa riadi zákonom V. z roku 2013 Občianskeho zákonníka (ďalej len občiansky zákonník). Výrobky predávané v internetovom obchode, vzhľadom na to, že sa na ne vzťahuje „vyhláška 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby (IX. 22.) neplatí, povinné ručenie neplatí.

5.3. Záruka produktov je zahrnutá v balení produktov, ak sú takej povahy, že sa to dá interpretovať. Podmienkou pre uplatnenie záručných nárokov je existencia originálu faktúry. Na uplatnenie záručných nárokov platia aj pravidlá zákona V. z roku 2013 Občianskeho zákonníka. Na závady spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním a poškodením sa nevzťahuje záruka.

5.4. Pred ďalším predajom produktov zakúpených vo Webshope je Partner povinný skontrolovať bezchybný stav produktu, neporušenosť obalu a prípadne, či neuplynula záručná doba uvedená na obale produktu. V internetovom obchode sa predávajú iba nové produkty.

5.5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody ani inú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v súvislosti s produktmi predávanými tretím osobám (vrátane škôd vyplývajúcich z vád produktov). Výnimkou z ustanovení tohto bodu sú produkty, ktoré Kupujúci prevzal od Predávajúceho v preukázateľne nepoškodenom obale, bez ohľadu na to, či boli prevzaté osobne alebo za pomoci kuriérskej služby. V prípade, že Kupujúci prevzal produkty od Predávajúceho v nepoškodenom obale, musí byť o tejto skutočnosti spísaný protokol o prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody na produktoch dodatočne nahlásené kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený predávať poškodený, nekompletný, expirovaný tovar v maloobchode, za škody súvisiace s jeho porušením zodpovedá výlučne kupujúci.

5.6. Predávajúci poskytuje na produkty záruku v súlade s platnou legislatívou.

5.7. Predávajúci sa v zmysle týchto VOP zaväzuje na každý tovar poskytnúť záručnú dobu šesť mesiacov v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. v súlade s ustanoveniami o Predávajúci zodpovedá za záruku, ak predávaný výrobok v čase plnenia nezodpovedá vlastnostiam určeným zákonom alebo zmluvou.

5.8. Váš záručný nárok musí byť doložený Partnerom (doklad o pôvode vady). Ak Partner v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel alebo o nej vedieť mal, Predávajúci sa zbavuje záručnej zodpovednosti.

5.9. Uplatňovanie záruky a záručných nárokov

5.9.1. Partner môže podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť zvolenú záručnú reklamáciu alebo by to malo za následok neprimerané dodatočné náklady Predávajúceho v porovnaní s inou záručnou reklamáciou, berúc do úvahy hodnotu reklamácie. dodaný tovar v dobrom stave., a nepohodlie spôsobené reklamujúcim výkonom záručného práva. Môžeme poskytnúť náhradu, ak je produkt dostupný a je možné ho vymeniť.

5.9.2. Ak nemáte právo na opravu alebo výmenu, alebo ak Predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, alebo ak túto povinnosť nemôžete splniť za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, môžete podľa vlastného uváženia, požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Nie je priestor na stiahnutie kvôli menšej chybe. Oprava alebo výmena sa vykoná v primeranom čase a bez významných ťažkostí pre nositeľa práva, s prihliadnutím na povahu veci a zamýšľané použitie nositeľa práva. Partner je povinný oznámiť Predávajúcemu námietku čo najskôr po zistení vady. Partner je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú oneskorením v komunikácii.

5.9.3. Ak výrobok označený ako chybný nemá chybu a pri obhliadke nevyjde najavo iná vada, Predávajúci neručí za záruku, výrobok nevymení a nevráti kúpnu cenu. Partner je však v takom prípade oprávnený prevziať produkt osobne alebo požiadať o jeho opätovné doručenie na vlastné náklady.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1. Nakupovanie v Internetovom obchode predpokladá, že Partner si je vedomý a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä s ohľadom na technické prevedenie a možné chyby.

6.2. Internetový obchod nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za položky uvedené nižšie, a to z akéhokoľvek dôvodu:

6.2.1. Neprijatie alebo zmena akýchkoľvek údajov odoslaných a/alebo prijatých na internete.

6.2.2. Akákoľvek porucha v internetovej sieti, ktorá bráni plynulému chodu Internetového obchodu a nakupovaniu.

6.2.3. Akékoľvek zlyhanie ktoréhokoľvek prijímacieho zariadenia na komunikačných linkách.

6.2.4. Strata akéhokoľvek nevyžiadaného alebo vráteného listu, či už prijatého v papierovej alebo elektronickej forme, ale najmä akákoľvek strata údajov.

6.2.5. Akýkoľvek softvér nefunguje správne.

6.2.6. Dôsledky akejkoľvek chyby programu, mimoriadnej udalosti alebo technickej chyby.

6.3. Internetový obchod nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody z akýchkoľvek dôvodov vzniknutých v dôsledku prihlásenia sa do Internetového obchodu alebo prezerania Internetového obchodu.

6.4. Partner v plnom rozsahu a neobmedzene zodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia osobných údajov inej osoby alebo ich zverejnenia v internetovom obchode. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne všetku pomoc príslušným orgánom s cieľom zistiť totožnosť porušovateľa.

6.5. Partner môže využívať verejné komunikačné kanály (písanie recenzií produktov), ​​ktoré sú súčasťou Internetového obchodu, na vlastné riziko. Internetový obchod nie je automaticky moderovaný. ak sa o tom prevádzkovateľ dozvie iným spôsobom, má právo na dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti bez udania dôvodov. V prípade opakovaného alebo hrubo porušujúceho konania má prevádzkovateľ právo natrvalo vylúčiť užívateľa z používania stránky, vrátane odhlásenia.

6.6. Prevádzkovateľ vylučuje zodpovednosť za správnosť a pravdivosť informácií, popisu produktu, užívateľskej príručky a povolení, charakteristík a iných dokumentov zverejnených výrobcom produktu alebo poskytnutých výrobcom nad rámec zákonom požadovaných prípadov a bez výnimiek zákona, (a to aj v prípade, že preklad týchto dokumentov vyhotovuje alebo vyhotovuje Prevádzkovateľ), za predpokladu, že tieto informácie Prevádzkovateľ získa aj od výrobcu. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za to, že obsah týchto dokumentov je správny alebo skutočný aj po ich vystavení.

7. Autorské právo

7.1. Všetok obsah na stránke Internetového obchodu (text (článok, produktová brožúra, informácie, aktuálne VOP a pod.), ilustrácia, obrázok, iné informácie alebo údaje), ako aj všetok obsah na produktoch a v informáciách súvisiacich s produktmi (text , ilustrácia, obrázok) , iné informácie alebo údaje), aj databázu patria prevádzkovateľovi Webshopu bez obmedzenia priestoru a času. Predovšetkým je zakázané používať obsah stiahnutý z Internetového obchodu na iné účely ako na jeho nákup v Internetovom obchode, na spracovanie, kopírovanie a pod. V prípade porušenia autorských a iných práv Internetového obchodu alebo porušenia tejto Zmluvy okamžite začne proti porušovateľovi súdne konanie. Používaním Webshopu Partner súhlasí s tým, že kopírovanie obsahu stránky alebo jej používanie na iný ako tu uvedený účel sa považuje za porušenie (porušenie týchto VOP), aj keď nemusí byť chránené autorským právom. V prípade všetkých takýchto porušení užívateľ súhlasí s tým, že Webshop je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi Webshopu pokutu vo výške 375 € bez preukázania škody.

7.2. Internetový obchod si vyhradzuje právo začať súdne konanie pred súdmi alebo úradmi proti akejkoľvek osobe, ktorá sa dopustí alebo sa pokúsi spáchať porušenie prostredníctvom internetového obchodu (vrátane nákupu). Internetový obchod nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie spáchané treťou stranou v neprospech používateľa alebo zákazníka.

7.3. V prípade akéhokoľvek porušenia používania stránky alebo súvisiaceho so záujmami Predávajúceho má prevádzkovateľ Webshopu právo s okamžitou platnosťou pozastaviť registráciu Partnera, vymazať jeho osobné a iné údaje a registráciu. Údaje môžu byť naďalej spracovávané na účely konania o porušení alebo porušení práva. Internetový obchod nie je povinný upozorniť užívateľa na vyššie uvedené kroky.

7.4. Internetový odkaz na Internetový obchod je možné umiestniť bezplatne. Internetový obchod je však oprávnený požadovať zrušenie tohto bezdôvodne.

7.5. Zobrazenie Internetového obchodu alebo akejkoľvek jeho časti na inej doméne, napríklad ako orámovaná aplikácia, ako súčasť vlastných stránok, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

7.6. Webová stránka, na ktorej je umiestnený odkaz na Internetový obchod, nesmie vzbudzovať dojem, že prevádzkovateľ Internetového obchodu odporúča, podporuje použitie alebo nákup služby alebo produktu predávaného alebo ponúkaného na tomto webovom sídle.

7.7. Odkazujúca stránka nesmie obsahovať nepravdivé informácie o právnom vzťahu medzi Webshopom a prepájajúcou webovou stránkou a Webshopom. Internetový obchod bude namietať proti použitiu akéhokoľvek odkazu naň, ktorý poškodzuje povesť a záujmy Internetového obchodu.

7.8. Niektoré služby Internetového obchodu umiestňujú do počítača používateľa jedinečný identifikátor, nazývaný súbor cookie. Cookies slúžia len na uľahčenie „overenia“ používateľov, prevádzkovateľ ich nepoužíva na iné účely. Zakázanie prijímania súborov cookie používateľom nebráni vo využívaní služieb Internetového obchodu.

7.9. Registráciou prevádzkovateľ Webshopu sprístupní užívateľovi Webshopu automaticky aktualizovanú databázu produktov vo formáte .xml výmenou za zaplatenie licenčného poplatku vo výške 105 € + DPH ako licenčného poplatku (partneri, ktorí túto sumu uhradiť pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny VOP). Databáza produktov ako zbierkové dielo a niektoré jej prvky sú chránené autorským právom, ktoré je udelené prevádzkovateľovi a užívateľovi len za nevýhradné, neprevoditeľné a neprevoditeľné užívateľské práva za účelom ďalšieho predaja produktov po dobu špecifikované v tejto zmluve.. Po ukončení tejto zmluvy alebo po 180 dňoch nečinnosti, teda bez nákupnej lehoty, je užívateľ Webshopu povinný databázu produktov bezodkladne vymazať a odstrániť a nesmie ju ďalej používať. Používateľ Internetového obchodu je povinný v prípade porušenia tohto ustanovenia zaplatiť pokutu vo výške 375 €.

8. Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o správe údajov v Internetovom obchode  je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.erotikamarket.sk/shop_help.php?tab=terms

9. Vybavovanie reklamácií

9.1. Adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorú je možné nahlásiť reklamáciu a kontakt, sú totožné s adresou Zákazníckeho servisu Internetového obchodu uvedenou v bode 1.1.

9.2. Sťažnosť partnera môžete podať ústne alebo písomne ​​na zákazníckom servise. Za reklamáciu sa nepovažuje, ak partner požaduje informácie alebo riešenie v súvislosti s prevádzkou a činnosťou internetového obchodu.

9.3. Internetový obchod ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí a v prípade potreby napraví. V prípade, že partner nesúhlasí s vybavením reklamácie, internetový obchod o reklamácii a stanovisku k nej bezodkladne vyhotoví zápisnicu a jej kópiu poskytne partnerovi. Ak nie je možné reklamáciu prešetriť ihneď, internetový obchod o reklamácii bezodkladne vyhotoví zápisnicu a kópiu poskytne zákazníkovi, inak postupuje podľa bodu 9.4.

9.4. Internetový obchod odpovie na písomnú reklamáciu písomne ​​do tridsiatich dní, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Evidovaná sťažnosť musí obsahovať meno sťažovateľa, adresu a popis sťažnosti.

Platné od 02.15.2024.

Tento dokument je chránený autorským právom a nesmie sa kopírovať, upravovať ani inak používať bez povolenia!

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (ďalej len „správca údajov“) ako www.erotikamarket.eu a prevádzkovateľ webovej stránky prístupnej pod názvom domény (ďalej len „webová stránka“) týmto zverejňuje pravidlá nakladania s údajmi návštevníkov webovej stránky a užívateľov služieb súvisiacich s webovou stránkou (ďalej spoločne). , zásady správy údajov a informácie o správe údajov.

V súvislosti so spracúvaním údajov Prevádzkovateľ týmto informuje Dotknutú osobu o osobných údajoch spracúvaných na Webovej stránke, o zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných údajov, o spôsobe a možnostiach uplatnenia práv dotknutých osôb. .

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetko spracúvanie údajov súvisiace s jeho činnosťou je v súlade s požiadavkami stanovenými v týchto predpisoch a platnej legislatíve.

Pokyny na ochranu údajov súvisiace so správou údajov prevádzkovateľa sú nepretržite dostupné na https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy alebo si ich môžete stiahnuť kliknutím na ikonu .pdf vyššie (vpravo hore) .

 

Ak má dotknutá osoba otázku, ktorá nie je na základe tohto oznámenia jasná, napíšte nám (adatvedelem@webshoplog.hu) a náš kolega na vašu otázku odpovie.

 

Upozorňujeme informátorov na skutočnosť, že v prípade neposkytnutia vlastných osobných údajov je informátor povinný získať súhlas dotknutej osoby.

 

Používaním Webovej stránky Dotknutá osoba akceptuje ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov a súhlasí so správou údajov uvedenou nižšie.

1. Pojmy

a) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania definované právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie prevádzkovateľa môžu určiť právo Únie alebo členského štátu;

 

b) "osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba" v tomto dokumente: "bežný zákazník"); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na jeden alebo viacero faktorov, ako je meno, číslo, miesto, online identifikátor alebo fyzická, fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať;

 

c) „spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi, či už automatizované alebo nie, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, triedenia, uchovávania, transformácie alebo zmeny, vyhľadávania, nahliadania, používania, prenosu, distribúcie alebo inými prostriedkami prístupu, koordinácie alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia;

 

d) „obmedzenie spracúvania údajov“ je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

 

e) „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov na účely posudzovania niektorých osobných charakteristík fyzickej osoby, najmä jej výkonnosti, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania a bydliska. alebo sa používa na analýzu alebo predpovedanie charakteristík súvisiacich s pohybom;

 

f) „spracovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

g) „príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie takýchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

 

h) „súhlas dotknutej osoby“ znamená dobrovoľný, konkrétny a riadne informovaný prejav vôle dotknutej osoby prejaviť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačného vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. vyhlásenie o súhlase;

 

i) „incident ochrany údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo sa s nimi inak zaobchádza;

2. Meno správcu údajov

S údajmi pracuje Webshop Logisztika Kft.

 

Webshop Logisztika Kft.

Sídlo: 3733 Kárpát utca, Budapešť.

IČO: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-41

Registračný súd: Registrový súd v Budapešti

Poštová adresa: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

E-mailová adresa: sales@erotikamarket.eu

Problémy s ochranou osobných údajov: adatvedelem@webshoplog.hu

Telefónne číslo: +36-20-808-9009

ID správcu údajov: 03327-0001

3. Právny základ, účel a doba spracovania údajov

Zainteresované strany môžu poskytnúť informácie a údaje o sebe na webovej stránke dvoma spôsobmi:

- Osobné údaje výslovne poskytnuté alebo sprístupnené pri využívaní služieb webovej stránky (pozri časť 3.1).

- Informácie poskytnuté správcovi údajov v súvislosti s používaním webovej stránky v súvislosti s návštevou webovej stránky a jej používaním (pozri časť 3.2).

 

Právnym základom spracúvania údajov je vo všetkých prípadoch EURÓPSKY PARLAMENT A RADA (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (ďalej len „nariadenie“) bolo stanovené v súlade s článkom 6 ods. 1, ktorý je uvedený pre každý prípad spracovania údajov.

 

Dotknutá osoba má právo čiastočne alebo úplne odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo požiadať o vymazanie svojich údajov písomným oznámením Prevádzkovateľovi.

 

3.1. Špeciálne informácie

 

Prevádzkovateľ spracúva na webovej stránke Internetového obchodu aj osobné údaje patriace do osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 (údaje súvisiace so sexuálnym životom), vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ prevádzkuje Internetový obchod pre dospelých, preto rozsah dostupných produktov je mimoriadny po tom, čo si ho Dotknutá osoba objednala. Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať len na účely uvedené v tomto prospekte s výslovným súhlasom Dotknutej osoby.

 

3.2. Osobné údaje spracúvané

Manipulácia

s údajmi

Rozsah spracovaných údajov

Trvanie spracovania údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ spracovania údajov

Registrácia

Kontaktné informácie:

Priezvisko

Krstné meno

Telefónne číslo

Emailová adresa

Fakturačná adresa:

Krajina, PSČ, mesto, ulica, číslo domu

Spracovanie osobných údajov poskytnutých pri registrácii a procese objednávania začína registráciou a trvá do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o zrušenie svojej registrácie, Prevádzkovateľ ju vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky Webovej stránky.

Zabezpečenie využívania služby dostupnej vo webovom obchode a podmienenej registráciou (nákup, zabezpečenie účasti vo vernostnom systéme, umožnenie fakturácie, doručovanie objednávok)

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Vystavenie faktúry

Meno, adresa, DIČ v prípade spoločnosti

8 rokov od vydania

Identifikácia Dotknutej osoby ako zákazníka na faktúre vystavenej k objednávke a adresa, ktorú je možné objednať, ktorá je potrebná pre povinné uvedenie na faktúre. V prípade objednávajúcej firmy je potrebné na faktúre uviesť DIČ.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Vystavenie a uchovanie faktúry je zákonná povinnosť podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH.

Kontaktujte správcu údajov e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Meno,

E-mailová adresa alebo akékoľvek iné informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou počas kontaktu.

Poštové a e-mailové dopyty: Spracovanie osobných údajov poskytnutých pri kontaktovaní sa začína dobrovoľným zadaním údajov a trvá do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich osobných údajov poskytnutých pri kontakte, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu 10 rokov, s výnimkou prípadu reklamačného listu, po uplynutí ktorého ich zo svojich osobných údajov vymaže. jej systém. Ak dôjde k ukončeniu Webovej stránky skôr ako 10 rokov, bude vymazaná zo systému najneskôr do 30 dní od ukončenia Webovej stránky.

Správca údajov nezaznamenáva hovory, údaje budú zhromažďované iba vtedy, ak dotknutá osoba dobrovoľne poskytne svoje údaje.

kontakt, udržiavanie kontaktu,

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Reklamácia, záruka

 

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný uchovávať údaje a súvisiace reklamačné listy po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie.

Prešetrovanie reklamácií, výkon, spracovanie záruky.

V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.

 

 

3.3. Spracovanie údajov na iné účely

Newsletter, činnosť DM

Meno

E-mail adresa

Správca údajov bude tieto údaje spracovávať dovtedy, kým sa dotknutá osoba neprihlási na odber newslettera kliknutím na odhlasovací odkaz v newsletteri alebo kým nepožiada o ich odstránenie e-mailom alebo poštou. V prípade odhlásenia nebude Prevádzkovateľ kontaktovať Dotknutú osobu s ďalšími newslettermi alebo ponukami. Ak sa Dotknutá osoba prihlásila na odber viac ako jedného typu newslettera na Webovej stránke, Dotknutá osoba odhlási odber všetkých newsletterov v súvislosti so službou.

Propagácia produktov a služieb prevádzkovateľa, zasielanie propagačných akcií, iných reklamných správ, dopytov na priamy marketing na účely obchodnej politiky dotknutým osobám.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Odoslať personalizovanú ponuku (vytvorenie profilu)

Názov, Emailová adresa Sortiment zakúpených produktov

Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať dovtedy, kým dotknutá osoba písomne ​​nenamieta proti profilovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodov a bez nepriaznivých právnych následkov namietať proti spracúvaniu týchto údajov, a to písomným vyhlásením adresovaným prevádzkovateľovi. V prípade protestu Prevádzkovateľ už nebude používať údaje Dotknutej osoby na účely profilovania a Dotknutá osoba bude naďalej oprávnená používať Webovú stránku.

Počas profilovania správca údajov analyzuje nákupné návyky konkrétnej osoby (alebo skupiny jednotlivcov) s cieľom zobraziť cielenú reklamu na rozoslanie personalizovaného newslettera. použitie. Zaslanie ponuky rovnakého alebo podobného produktu je možné priradiť k záujmom identifikovaným správcom údajov na základe 6 skupín produktov.

Ak nie je uvedené inak alebo ak nie je namietané inak, k zobrazovaniu a odosielaniu cielenej reklamy súvisiacej s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa údajov dôjde len vtedy, ak dotknutá osoba výslovne

3.4.1.Technické údaje, údaje o návštevnosti webovej stránky

 

Správca údajov nespája údaje vygenerované počas analýzy protokolových súborov s inými informáciami a nesnaží sa identifikovať dotknutú osobu.

IP adresa je séria čísel, ktorá jednoznačne identifikuje počítač používateľa na internete. IP adresy možno použiť na geografickú lokalizáciu návštevníka pomocou počítača. Adresa navštívených stránok a dátumové a časové údaje nie sú samy osebe vhodné na identifikáciu dotknutej osoby, ale v kombinácii s inými údajmi (napr. poskytnutými pri registrácii) sú vhodné na vyvodenie záverov o dotknutej osobe.

 

Rozsah spravovaných údajov: dátum, čas, IP adresa dotknutého počítača a adresa navštívenej stránky, údaje o veku návštevníka.

 

Účel správy údajov: Systém správy údajov automaticky zaznamenáva IP adresu počítača dotknutej osoby, čas začiatku návštevy a v niektorých prípadoch aj typ prehliadača a operačného systému v závislosti od nastavenia počítača. Takto zaznamenané údaje nemožno spájať s inými osobnými údajmi. Spracovanie údajov je len na štatistické účely.

 

Účelom správy údajov je kontrolovať fungovanie služby, poskytovať personalizovanú službu a predchádzať zneužitiu.

 

Trvanie správy údajov: 30 dní od dátumu prezerania Webovej stránky.

 

3.4.2.Správa súborov cookie

Účel správy údajov: Tieto súbory cookie majú umožniť efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie webovej stránky, takže je nevyhnutné, aby niektoré funkcie webovej stránky alebo určité aplikácie fungovali správne.

Čas správy údajov: Trvá počas obdobia vašej návštevy webovej stránky, po ktorej sa automaticky vymaže.

 

- Trvalé súbory cookie:

Účel správy údajov: Správca údajov používa aj trvalý súbor cookie na lepšiu používateľskú skúsenosť (napr. na poskytovanie optimalizovanej navigácie). Tieto cookies sú uložené v súbore cookies prehliadača na dlhšiu dobu. Trvanie závisí od nastavenia, ktoré Dotknutá osoba používa vo svojom internetovom prehliadači.

Doba spracovania údajov: Tieto cookies sú uložené v prehliadači na dlhšiu dobu

vo vašom súbore cookie. Toto trvá 1-5 dní.

- Súbor cookie používaný pre nákupný košík,

- Bezpečnostné súbory cookie

- Cookies potrebné pre reláciu chránenú heslom.

– Súbor cookie merania spokojnosti zákazníkov: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed

 

Plná verzia Barion Pixel (Barion Pixel je merací kód založený na java skripte umiestnený na webe obchodníka (podobne ako funguje Google Analytics a Facebook Pixel), ktorý sleduje aktivitu návštevníkov webu. Barion Pixel na webe zhromažďuje údaje o návštevníkov, ako napríklad aké produkty videli, na čo klikali, hľadali, čo vložili do košíka, čo si kúpili, údaje sa prenášajú na servery Barion, nezhromažďujú sa ani neukladajú vo Webshop Logisztika Kft a Fantasy Shop Kft. Účelom zhromažďovania údajov spoločnosťou Barion je predchádzať podvodom a zhromažďovať údaje na marketingové účely.

 

Rozsah spracúvaných údajov: Nezhromažďujeme osobné údaje.

 

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.

 

Účel správy údajov: Rozlišovať medzi zainteresovanými stranami, identifikovať aktuálnu reláciu zainteresovaných strán, ukladať počas nej poskytnuté údaje, predchádzať strate údajov, spravovať nákupný košík (virtuemart), zabezpečiť správnu navigáciu.

 

Trvanie správy údajov: V prípade súborov cookie relácie trvá správa údajov do konca návštevy Webovej stránky, v ostatných prípadoch maximálne 30 dní. 2 kalendárne dni ohľadne veku.

 

Odstránenie súborov cookie

Dotknutá osoba má právo vymazať súbor cookie zo svojho počítača alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Súbory cookie možno zvyčajne spravovať v ponuke Nástroje / Nastavenia vášho prehliadača v časti Súkromie / História / Vlastné nastavenia pod názvom cookie, súbor cookie alebo sledovanie.

Webová stránka môže obsahovať informácie, najmä reklamy, od tretích strán, poskytovateľov reklamných služieb, ktorí nie sú prepojení so správcom údajov. Tieto tretie strany môžu tiež umiestňovať súbory cookie, webové majáky do počítača dotknutej osoby alebo zhromažďovať údaje pomocou podobných technológií, aby mohli dotknutej osobe odoslať reklamnú správu adresovanú dotknutej osobe v súvislosti s jej vlastnými službami. V takýchto prípadoch sa spracovanie údajov riadi predpismi o ochrane údajov stanovenými týmito tretími stranami a Prevádzkovateľ za takéto spracovanie údajov nenesie zodpovednosť.

 

3.4.3.Správa údajov externých poskytovateľov služieb

HTML kód portálu obsahuje odkazy z a na externý server, ktorý je nezávislý od správcu údajov. Server externého poskytovateľa služieb je priamo pripojený k počítaču dotknutej osoby. Upozorňujeme našich návštevníkov na skutočnosť, že poskytovatelia týchto odkazov sú schopní zhromažďovať užívateľské údaje vďaka priamemu pripojeniu z ich servera a priamej komunikácii s prehliadačom dotknutej osoby.

Obsah, ktorý môže byť prispôsobený pre Dotknutú osobu, poskytuje server externého poskytovateľa služieb.

Správcovia údajov uvedení nižšie môžu poskytnúť podrobné informácie o spracovaní údajov servermi tretích strán.

 

Pri prezeraní webovej stránky si počítač dotknutej osoby stiahne obrázok gif obsahujúci logo shopmania.hu z prevádzkového roku shopmania.hu, takže server môže zbierať údaje z počítača dotknutej osoby, ako je popísané vyššie.

Za účelom poskytovania prispôsobenej služby využívajú externí poskytovatelia služieb na dotknutom počítači malý dátový balík, tzv súbor cookie sa umiestni a prečíta sa späť. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovatelia služieb, ktorí ho spracúvajú, majú možnosť prepojiť aktuálnu návštevu dotknutej osoby s predchádzajúcimi, avšak len pre svoj vlastný obsah.

Vaše reklamy sa môžu zobrazovať na webových stránkach tretích strán (Google, Facebook). Títo externí poskytovatelia služieb (Google, Facebook) používajú súbory cookie na ukladanie predchádzajúcej návštevy dotknutej osoby na webovej stránke prevádzkovateľa a na základe toho dotknutá osoba zobrazuje reklamy personalizovaným spôsobom (t. j. vykonávajú remarketingové aktivity).

 

3.4.4. Súbory cookie umiestňované službou Google Analytics

Server Google Analytics ako externý poskytovateľ služieb pomáha pri nezávislom meraní a audite návštevnosti webových stránok a ďalších údajov webovej analýzy. Google môže poskytnúť podrobné informácie o nameraných údajoch na www.google-analytics.com.

Google Analytics je služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (cookies) uložené v dotknutom počítači na analýzu interakcií používateľov na webovej lokalite. Právnym základom spracovania údajov na webové analytické účely je dobrovoľný súhlas užívateľa Webovej stránky. Súbory cookie na analytické účely sú anonymizované a súhrnné údaje, ktoré sťažujú identifikáciu počítača, ale nemožno ich vylúčiť.

Analytické informácie zhromaždené súbormi cookie (cookies) Google Analytics sa prenášajú a ukladajú na servery Google. Spoločnosť Google spracúva tieto informácie v mene správcu údajov, aby vyhodnotila zvyky používateľov zajtra navštíviť webovú stránku, zostavila správy o frekvencii používania webovej lokality a poskytla správcovi údajov dodatočné služby súvisiace s ich používaním. Pri používaní Google Analytics je IP adresa implementovaná bez anonymizácie alebo bez použitia UserID, aby sa zabránilo ukladaniu osobných údajov počas relácií.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré spoločnosť Google používa, nájdete na stránke http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 

Rozsah spracúvaných údajov: IP adresa, Cookies na analytické účely sú anonymizované a agregované údaje, na základe ktorých nie je možné identifikovať počítač ani dotknutú osobu.

 

Doba spracovania údajov: 26 mesiacov

Súbory cookie služby Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

 

3.4.5.Remarketing Google Adwords

Webová stránka používa sledovacie kódy Google Adwords. Je to preto, aby sa k návštevníkom vašich stránok neskôr mohlo dostať prostredníctvom remarketingových reklám na webových stránkach v Reklamnej sieti Google. Remarketingový kód používa súbory cookie na označenie vašich návštevníkov. Používatelia webovej stránky môžu tieto súbory cookie zakázať tak, že navštívia Správcu predvolieb reklám Google a budú postupovať podľa pokynov v ňom uvedených. Potom sa im už nebudú zobrazovať prispôsobené ponuky od správcu údajov.

 

Rozsah spravovaných údajov: hodnota nákupu (ak Dotknutá osoba nakúpila), skutočnosť a čas návštevy danej podstránky.

 

Trvanie správy údajov: do dátumu ďalšieho nákupu.

Google Analytics, Google Adwords

Súbor cookie: _ga, _gat, _gid

 

3.4.6. Súbory cookie umiestnené našim optimonk

Aplikácia OptiMonk je „prispôsobiteľný výstupný popup overlay“ systém, ktorý umožňuje Správcovi údajov ponúkať zľavy svojim zákazníkom poskytnutím ich mena a e-mailovej adresy. V prípade, že si dotknutá osoba želá opustiť rozhranie, služba to zistí a pre dotknutú osobu sa zobrazí vyskakovacie okno s kolesom šťastia poskytujúcim okamžitú výhru.

Uložené cookies: Exit popup Optimonk

- optiMonkClient,

- optiMonkSession,

- Lokálne úložisko: OptiMonkVisitorAttributes,

- Úložisko relácie: OptiMonkVisitorCart.

 

Rozsah spravovaných údajov: skutočnosť a čas návštevy konkrétnej podstránky.

 

Doba spracovania údajov: 2 roky.

4. Spracovanie údajov

Spracovaním evidovaných osobných údajov prevádzkovateľ poveruje v zmysle článku 28 GDPR nasledovné organizácie:

MediaCenter Hungary Kft.

Sídlo: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II / 6.

Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Telefón: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Webstránka: www.mediacenter.hu

Činnosť: e-mailová služba 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.

Sídlo: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Webstránka: www.gls-group.eu

Činnosť: kuriérska služba, doručovanie objednávok s doručením domov; reklamácia batožiny; vrátenie balíka.

UNAS Online Kft.
Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
E-mail: unas@unas.hu
Činnosť: poskytovateľ systému internetového obchodu, poskytovateľ hostingu

 

Rocket Science Group (systém na odosielanie e-mailov Mailchimp a Mandrillapp)

Sídlo: 404 Means Street Northwest, Atlanta, GA 30318, Spojené štáty americké
E-mailová adresa: legal@mailchimp.com
Činnosť: marketingový softvér na zasielanie newsletterov

 

TradeTracker Hungary Kft.

Sídlo: 1062 Budapest, Aradi u. 16. II / 2
Telefónne číslo: +36 1 487 5312
E-mail: financial.hu@tradetracker.com
Činnosť: marketingový softvér

 

Spoločnosť Lead Media s.r.o. (Dognet)

Sídlo spoločnosti: 811 05 Bratislava, Karpatská 6, Slovensko
Telefónne číslo: +421 948 483 365
E-mail: info@edognet.hu
Činnosť: marketingový softvér

 

OTP Mobil Kft.

Sídlo: 1093 Budapešť, Közraktár u. 30-32.
E-mailová adresa: info@otpmobil.com
Činnosť: poskytovanie online systému prijímania kreditných kariet. Viac podrobností a rozsah spracovávaných údajov nájdete na nižšie uvedenom odkaze: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

LANDAX Bt.

Sídlo: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1.
E-mail: info@tharanisugyvitel.hu
Činnosť: fakturácia, spracovanie údajov kuriérom, správa NAV

 

Tharanis Management Ltd.

Sídlo: 3733, Budapešť, Kárpát utca 37.
E-mail: info@tharanisugyvitel.hu
Činnosť: fakturácia, spracovanie údajov kuriérom, správa NAV

5. Prenos údajov

Ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, prevádzkovateľ prenáša údaje vhodné na identifikáciu Dotknutej osoby tretím stranám len s výslovným súhlasom Dotknutej osoby.

6. Prístup k údajom a opatrenia na zabezpečenie údajov, prenos údajov

K osobným údajom môžu pristupovať zamestnanci prevádzkovateľa za účelom plnenia svojich povinností.

 

Prevádzkovateľ prenáša ním spracúvané osobné údaje iným orgánom alebo štátnym orgánom len spôsobom a na účel stanovený zákonom.

 

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, orgán priestupku, správny orgán, Národný úrad na ochranu údajov a slobodu informácií alebo iné orgány oprávnené podľa zákona poskytovať informácie, zverejňovať, prenášať resp. sprístupniť dokumenty, môžu kontaktovať prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje úradom len za predpokladu, že úrad uviedol presný účel a rozsah údajov, a to v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účel žiadosti.

7. Práva dotknutej osoby

7.1. Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo zoznámiť sa s osobnými údajmi, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva, a s informáciami súvisiacimi s ich nakladaním, kedykoľvek požiadať, skontrolovať, aké údaje o nej prevádzkovateľ eviduje, a získať prístup k osobné údaje. Dotknutá osoba je povinná zaslať svoju žiadosť o prístup k údajom Prevádzkovateľovi písomne ​​(e-mailom alebo poštou). Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie v široko používanom elektronickom formáte. Ústne informácie sa pri uplatňovaní prístupu neposkytujú telefonicky.

Ak sa uplatňuje právo na prístup, informácie zahŕňajú:

- vymedzenie rozsahu spracúvaných údajov: meno, fakturačné meno, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo v závislosti od využívanej služby,

- účel, čas a právny základ spracúvania z hľadiska rozsahu spracúvaných údajov,

- prenos údajov: komu boli alebo budú odovzdané údaje,

- označenie zdroja údajov.

 

Prevádzkovateľ prvýkrát bezplatne poskytne Dotknutej osobe papierovú alebo elektronickú kópiu osobných údajov. Správca údajov môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov za dodatočné kópie požadované Dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba požiada o vydanie kópie elektronicky, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie e-mailom v široko používanom elektronickom formáte.

 

Po informácii môže Dotknutá osoba, ak nesúhlasí so spracovaním údajov a správnosťou spracúvaných údajov, požadovať opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, namietať spracúvanie takýchto osobných údajov, alebo môže začať postup podľa písm.

 

7.2. Právo na opravu a doplnenie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ na žiadosť Dotknutej osoby bez zbytočného odkladu písomne ​​opraví Dotknutou osobou nepresné osobné údaje alebo doplní neúplné údaje o obsah určený Dotknutou osobou. Prevádzkovateľ informuje všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje oznámené, o oprave, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Údaje o týchto príjemcoch poskytne Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti.

 

7.3. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ na jej písomnú žiadosť obmedzil spracúvanie údajov, ak

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania, ale Dotknutá osoba ich požaduje na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie údajov; v tomto prípade platí obmedzenie dovtedy, kým sa preukáže, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Správca údajov vopred informuje Dotknutú osobu, na žiadosť ktorej bolo spracúvanie údajov obmedzené, o zrušení obmedzenia spracúvania údajov.

 

7.4. Právo na zrušenie

Na žiadosť Dotknutej osoby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby, ak existuje niektorý z uvedených dôvodov: i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracúvané Prevádzkovateľom údajov; (ii) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie; (iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou a neexistuje žiadny zákonný dôvod na spracúvanie údajov, osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nezákonne; vi) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti priamo deťom. Dotknutá osoba nemôže uplatniť svoje právo na výmaz alebo zabudnutie, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely: i) výkonu práva na slobodu prejavu a informácií; ii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; iii) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by uplatnenie práva na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo takéto spracovanie; alebo (iv) vznášať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

7.5. Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov umožňuje Dotknutej osobe získavať a ďalej používať „vlastné“ údaje, ktoré poskytla vo svojom Systéme správy údajov, pre svoje vlastné účely a prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb. Vo všetkých prípadoch je právo obmedzené na údaje poskytnuté Dotknutou osobou, neexistuje možnosť prenosnosti iných údajov. (napr. štatistiky, údaje o transakciách, údaje o vernosti atď.)

Osobné údaje dotknutej osoby v jej Systéme správy údajov (napr. počas kurzu alebo odberu newslettera):

- v členitom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte,

- oprávnený na prevod na iného prevádzkovateľa,

- požiadať o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi údajov - ak je to vo vašom systéme správy údajov technicky možné.

 

Prevádzkovateľ splní požiadavku na prenosnosť údajov len na základe žiadosti napísanej e-mailom alebo poštou. Na splnenie žiadosti je potrebné, aby sa Prevádzkovateľ uistil, že oprávnená Dotknutá osoba chce toto právo uplatniť. To si vyžaduje, aby sa dotknutá osoba po upozornení osobne dostavila v sídle prevádzkovateľa údajov, aby správca údajov mohol identifikovať žiadateľa pomocou údajov vo svojom systéme. V rámci tohto práva môže dotknutá osoba požiadať o prenosnosť mena, e-mailovej adresy alebo údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytla. Uplatnenie práva nevedie automaticky k vymazaniu údajov zo systémov prevádzkovateľa, preto môže dotknutá osoba aj po uplatnení tohto práva využívať služby prevádzkovateľa.

7.6. Odmietnutie spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov vrátane profilovania z dôvodov súvisiacich s jej situáciou, pričom Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej, resp. jej osobné údaje na priame obchodné účely vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho získavania podnikateľskej činnosti, osobné údaje už Prevádzkovateľ na tento účel nebude spracúvať.

 

Dotknutá osoba môže podať námietku písomne ​​(e-mailom alebo poštou) alebo v newsletteri zaslaním oznámenia ktorejkoľvek strane kliknutím na odkaz na odhlásenie v liste.

 

7.7. Vymáhanie práv zosnulého Dotknutou osobou inou

Práva zosnulej osoby, ako je právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a protest, uplatňuje do piatich rokov od smrti dotknutej osoby prevádzkovateľ údajov, oprávnená osoba je oprávnená presadiť. Ak zosnulý urobil správcovi údajov viac takýchto vyhlásení, môže tieto práva uplatniť osoba uvedená vo vyhlásení urobenom neskôr.

 

Ak zosnulý takéto vyhlásenie neurobil, práva zosnulého za jeho života a uvedené v predchádzajúcom odseku môže uplatniť jeho blízky príbuzný podľa príslušného Občianskeho zákonníka do piatich rokov od jeho smrti. toto právo po prvýkrát).

Blízky príbuzný Občianskeho zákonníka. 8:1. § (1) 1 manžel, sesternica, osvojenec, nevlastný syn a pestún, osvojiteľ, nevlastný otec a pestún a brat. Blízky príbuzný zosnulého musí preukázať:

- skutočnosť a dátum úmrtia zosnulého úmrtným listom alebo súdnym príkazom, a

- verejnou listinou preukáže svoju totožnosť a v prípade potreby aj postavenie svojich blízkych príbuzných.

Pri uplatňovaní týchto práv zosnulých, najmä v konaní proti prevádzkovateľovi a pred Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií alebo pred súdom Infotv. a podľa Nariadenia, - má zosnulý počas života práva a povinnosti.

 

Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľ informuje blízkeho príbuzného o vykonanom opatrení, pokiaľ to nie je výslovne zakázané vo vyhlásení zosnulej osoby.

 

7.8. Lehota na splnenie požiadavky

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, 6.1.-6.6. Do jedného mesiaca od prijatia akejkoľvek žiadosti podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu o prijatých opatreniach. V prípade potreby, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, avšak v takom prípade bude Prevádzkovateľ informovať Dotknutú osobu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, Prevádzkovateľ poskytne informácie elektronicky, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada inak.

7.9. Náhrada škody a škody

Každá osoba, ktorá v dôsledku porušenia Nariadenia utrpela materiálnu alebo nemateriálnu ujmu, má právo na náhradu vzniknutej škody od Prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov. Spracovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracovaním údajov len v prípade, že nedodržal povinnosti uvedené v zákone, ktoré majú spracovatelia údajov osobitne, alebo ak nerešpektoval zákonné pokyny prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi. . Prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že žiadnym spôsobom nezodpovedá za udalosť, ktorá škodu spôsobila.

8. Možnosti vymáhania

Práva Dotknutej osoby môžete uplatniť e-mailom alebo poštou. Po telefóne nie je možné vymáhať žiadne práva.

 

Svoje práva môžete uplatniť na nasledujúcich kontaktoch:

 

Názov: Webshop Logisztika Kft.

 

Poštová adresa: 1097, Budapešť, Ecseri út 14-16.

 

E-mailová adresa: adatvedelem@webshoplog.hu

 

Svoje práva si nebudete môcť uplatniť, ak Prevádzkovateľ preukáže, že nie ste v pozícii identifikovať Dotknutú osobu. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (najmä s ohľadom na jej opakujúcu sa povahu), môže si Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok za vyhovenie žiadosti alebo odmietnuť konať. Dôkazné bremeno tejto skutočnosti leží na prevádzkovateľovi údajov. Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

 

Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa Info.tv, vyhlášky a Občianskeho zákonníka (V. zákona z roku 2013)

a.) Môžete sa obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c .; www.naih.hu) alebo

b.) Svoje práva môžete uplatniť na súde.

9. Riešenie prípadov ochrany osobných údajov

Incident ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným informáciám, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo sa s nimi inak zaobchádza. Za účelom kontroly opatrení súvisiacich s incidentom ochrany údajov, informovania dozorného orgánu a informovania Dotknutej osoby vedie prevádzkovateľ register obsahujúci rozsah osobných údajov, ktorých sa incident týka, rozsah a počet dotknutých osôb, dátum, okolnosti a následky incidentu. Ak sa správca údajov domnieva, že konkrétny incident predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 72 hodín, informuje o incidente dotknutú osobu a dozorný orgán.

Hore